Защитно облекло

  • Защитно облекло за радиационна защита на персонал и пациенти РАДПРОМ
  • Оловни престилки в наличност.